Torelló

Project Description

L'aigua a la ciutat de Torelló

El municipi de Torelló s’abasta des de dos orígens: les captacions subterrànies pròpies municipals properes al riu Ter (Pous Nous) i l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) Osona Nord – Voltreganès, gestionada per Aigües d’Osona i que també capta l’aigua superficial del riu Ter.

El municipi disposa de dues zones d’abastament delimitades, cadascuna abastant aproximadament la meitat de població del municipi de 14.922 habitants:

  • Zona d’abastament La Sardana, abastada des de l’ETAP
  • Zona d’abastament Torelló, abastada des de Pous Nous i l’ETAP

A continuació, es mostren aquestes dues zones:

L’aigua provinent dels pous nous omplen els dipòsits de Pla de l’Aire, mentre que l’aigua provinent de l’ETAP, a través de dues línies, alimenta els dipòsits de Pla de l’Aire i de Puig Robí.

El procés dut a terme garanteix una excel·lent qualitat de l’aigua per l’abastament del municipi. A Pous Nous s’efectua un primer procés de desinfecció amb sistema d’hipoclorit sòdic. A l’estació de tractament d’aigua potable es procedeix a un tractament consistent en un desbast, continuat per un procés d’oxidació, coagulació i desinfecció. Posteriorment, es du a terme la decantació per tal d’eliminar qualsevol partícula i es procedeix al filtrat a través de filtres de sorra i de carbó actiu. A la sortida de la filtració amb carbó actiu i abans de l’emmagatzematge es realitza la desinfecció amb hipoclorit sòdic, per tal de complir amb els requisits sanitaris legals.

L’aigua, bombejada, arriba als dipòsits on s’efectua un segon procés de desinfecció a través de sistemes de cloració i es controlen en continu diversos paràmetres que permeten garantir que l’aigua que es distribueix sigui apta pel consum humà, segons el Reial decret 3/2023.

Aquests controls s’efectuen a través dels diferents autoanalitzadors en continu que es troben connectats al sistema SCADA d’Onaigua i que envien informació a temps real. Alhora també es porten a terme els controls diaris in situ i analítiques periòdiques per laboratoris acreditats.

La gestora del servei d’aigua potable és Onaigua EPEL, qui disposa d’oficina per l’atenció presencial a Plaça de la Vila 17 de Torelló.

Auditoria Hidràulica

Onaigua, en compliment de normativa vigent (DL 3/2003, DA 26ª) realitza una auditoria de l’eficiència hidràulica de la xarxa d’abastament.

Aquesta auditoria analitza diferents paràmetres que serveixen com a referència per fer possible la comparació entre serveis d’abastament amb característiques similars. D’aquesta manera, es pot valorar tan qualitativa com quantitativament l’eficiència del servei que ofereix Onaigua, i l’acompliment al qual, com empresa pública, aspira.

L’auditoria té dues parts. D’una banda, es presenta un balanç hídric de la xarxa, on s’inclou el balanç de l’aigua subministrada. D’altra banda, es presenten els indicadors d’eficiència hidràulica, com ara les pèrdues reals, l’aigua no registrada o les avaries en el servei.

La realització d’aquesta auditoria ha de permetre identificar de manera més acurada les potencials àrees de millora i perfeccionar els aspectes que tenen marge per assolir l’excel·lència.

Estalvi i eficiència de l'aigua

Els períodes de sequera que Catalunya està vivint de forma cíclica els darrers anys i, que s’estan accentuant degut a la crisi/emergència climàtica, fan necessari que tots els sectors de la societat consolidem i integrem en la nostra activitat diària la cultura de l’estalvi i l’adopció de consums sostenibles.

La greu sequera actual que comprèn el període 2021-2024 i que suma més de 36 mesos sense pluges, és la més severa que ha patit Catalunya des que es tenen registres (1905).

La consciència de la ciutadania de Torelló, les mesures aplicades per Onaigua i l’Ajuntament de Torelló i les campanyes impulsades, és un gran aliat no només per ajudar a garantir la disponibilitat d’aigua sinó també per prendre consciència d’una cultura d’estalvi i sostenibilitat envers el medi ambient.

Podeu consultar a continuació consells per estalviar a casa i agraïm l’esforç que s’està duent a terme.

Qualitat de l’aigua

La Unió Europea i la legislació espanyola determinen la qualitat que ha de tenir l’aigua de l’aixeta mitjançant el Reial decret 3/2023, de 10 gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de qualitat de l’aigua de consum, i el seu control i subministrament.
De manera consensuada amb l’autoritat sanitària, a ONAIGUA hem desenvolupat el Pla de control analític, que estableix la freqüència i els paràmetres que cal analitzar per assegurar el compliment total del Programa de vigilància sanitària de l’aigua de consum.
Per garantir la qualitat de l’aigua i que aquesta sigui completament segura per al consum humà, a ONAIGUA portem a terme nombroses anàlisis i controls, en laboratoris acreditats i certificats, que permeten garantir la màxima fiabilitat dels resultats.
Podeu accedir a la qualitat de l’aigua del municipi a: