Les Persones

ONAIGUA compta amb un equip humà propi que treballa de bracet amb l’equip tècnic i de serveis del Consell Comarcal d’Osona.

Els òrgans de govern de l’empresa són el Consell d’Administració; el president, Carles Banús i Puigivila; i la gerent, Maria Planells Hernández.
Com indiquen els estatuts, el Consell d’Administració està integrat per onze consellers que són nomenats pel Ple del Consell Comarcal d’Osona, de conformitat amb allò que seguidament es disposa:

Cinc membres del plenari del Consell Comarcal, un a proposta de cadascun dels cinc grups polítics amb major representació.
El President de l’Àrea que tingui adscrita l'empresa i el Conseller Delegat del Cicle de l’aigua.
Dos representants dels ajuntaments que hagin delegat el servei al Consell Comarcal, un major de 5.000 habitants i l’altre menor.
Dues persones amb coneixements i experiència acreditada sobre els serveis que es presten tant a nivell tècnic, com social i mediambiental.

President

Sr. Carles Banús Puigivila

Consellers

Sr. Èric Sibina Màrquez

Sra. Margarida Feliu Portabella

Sr. Jordi Casanova Sellarès

Sr. Antoni Poyato Rodríguez

Sr. Miquel Codina Calveras

Sr. Marçal Ortuño Jolis

Sr. Ramon Roig Solé

Sr. Ferran Teixidó Turner

Sr. Arnau Basco Cirera

Gerent

Sra. Maria Planells Hernández

*Consell d’Administració Onaigua (any 2022)